Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 


Onderstaande voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle aankopen die worden gedaan via de webshop van Caroly. Caroly is een onderdeel van CPF La Linia BV.

 

 

 


artikel 1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, "CPF LA LINIA BV " hierna te noemen: "CPF LA LINIA BV", en een Wederpartij waarop CPF LA LINIA BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CPF LA LINIA BV, voor de uitvoering waarvan door CPF LA LINIA BV derden dienen te worden betrokken. 
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CPF LA LINIA BV en zijn directie. 
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CPF LA LINIA BV en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. 
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
Indien CPF LA LINIA BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CPF LA LINIA BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 


artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
Alle offertes en aanbiedingen van CPF LA LINIA BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
CPF LA LINIA BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CPF LA LINIA BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CPF LA LINIA BV anders aangeeft. 
Een samengestelde prijsopgave verplicht CPF LA LINIA BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 


artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 
De overeenkomst tussen CPF LA LINIA BV en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
De maximale leveringstermijn van alle producten bedraagt 30 dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. CPF La Linia BV verplicht zich dat, indien de levertijd niet haalbaar is de koper hiervan op de hoogte te stellen. In voorkomend geval is de koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst door de koper dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Reeds vooruitbetaalde bedragen zullen, zonder inhoudingen, in zijn geheel worden teruggestort. 
CPF LA LINIA BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
CPF LA LINIA BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CPF LA LINIA BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
Indien CPF LA LINIA BV gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan CPF LA LINIA BV ter beschikking heeft gesteld. 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CPF LA LINIA BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CPF LA LINIA BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen CPF LA LINIA BV bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van CPF LA LINIA BV op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CPF LA LINIA BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CPF LA LINIA BV gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CPF LA LINIA BV daardoor direct of indirect ontstaan. 
Indien CPF LA LINIA BV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is CPF LA LINIA BV niet gerechtigd tot verhoging van de prijs met uitzondering van prijsverhogingen die van overheidswege worden opgelegd. (bijvoorbeeld een verhoging van de BTW) 
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij CPF LA LINIA BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op CPF LA LINIA BV rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
CPF LA LINIA BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
Na het sluiten van de overeenkomst CPF LA LINIA BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van CPF LA LINIA BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is CPF LA LINIA BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CPF LA LINIA BV kan worden gevergd. 
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is CPF LA LINIA BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CPF LA LINIA BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CPF LA LINIA BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
Indien CPF LA LINIA BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CPF LA LINIA BV, zal CPF LA LINIA BV in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CPF LA LINIA BV extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door CPF LA LINIA BV genoemde termijn te voldoen, tenzij CPF LA LINIA BV anders aangeeft. 
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CPF LA LINIA BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CPF LA LINIA BV op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

 


artikel 5 Overmacht 
CPF LA LINIA BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CPF LA LINIA BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CPF LA LINIA BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CPF LA LINIA BV of van derden daaronder begrepen. CPF LA LINIA BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CPF LA LINIA BV zijn verbintenis had moeten nakomen. 
CPF LA LINIA BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
Voorzoveel CPF LA LINIA BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CPF LA LINIA BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 


artikel 6 Betaling en incassokosten 
Betaling dient steeds te geschieden bij vooruitbetaling middels de wettelijke betaalmogelijkheden zoals die op de website van CPF LA LINIA BV voorkomen dan wel in contanten bij aflevering, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CPF LA LINIA BV aangegeven. 
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
CPF LA LINIA BV heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
CPF LA LINIA BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CPF LA LINIA BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CPF LA LINIA BV verschuldigde. 
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien CPF LA LINIA BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 


artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
Alle door CPF LA LINIA BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CPF LA LINIA BV totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met CPF LA LINIA BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
Door CPF LA LINIA BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CPF LA LINIA BV veilig te stellen. 
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om CPF LA LINIA BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CPF LA LINIA BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CPF LA LINIA BV gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens CPF LA LINIA BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
Voor het geval CPF LA LINIA BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CPF LA LINIA BV en door CPF LA LINIA BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CPF LA LINIA BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, recht van retour 
De door CPF LA LINIA BV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. CPF LA LINIA BV kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 
Op alle producten die zijn aangekocht via onze webshop zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. 
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CPF LA LINIA BV, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar CPF LA LINIA BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan CPF LA LINIA BV te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CPF LA LINIA BV in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient CPF LA LINIA BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CPF LA LINIA BV de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van CPF LA LINIA BV, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan CPF LA LINIA BV te retourneren en de eigendom daarover aan CPF LA LINIA BV te verschaffen, tenzij CPF LA LINIA BV anders aangeeft. 
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CPF LA LINIA BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 
Recht van retour: Koper heeft het recht om het gekochte binnen 7 werkdagen na datum van ontvangst der goederen, zonder opgave van reden, te retourneren mitsdien het gekochte niet specifiek is gemaakt conform de specificaties van de koper. In voorkomend geval dient koper zelf de verzendkosten voor retournering voor zijn rekening te nemen. Het totaal bedrag van de aankoop zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
 
artikel 9 Aansprakelijkheid 
Indien CPF LA LINIA BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
CPF LA LINIA BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CPF LA LINIA BV is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
Indien CPF LA LINIA BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CPF LA LINIA BV beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
De aansprakelijkheid van CPF LA LINIA BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
CPF LA LINIA BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CPF LA LINIA BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CPF LA LINIA BV toegerekend kunnen worden; 
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
CPF LA LINIA BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CPF LA LINIA BV of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

 


artikel 10 Verjaringstermijn 
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CPF LA LINIA BV en de door CPF LA LINIA BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij CPF LA LINIA BV van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 

 


artikel 11 Risico-overgang 
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 
artikel 12 Vrijwaring 
De Wederpartij vrijwaart CPF LA LINIA BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CPF LA LINIA BV toerekenbaar is. 
Indien CPF LA LINIA BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden CPF LA LINIA BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CPF LA LINIA BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CPF LA LINIA BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

 


Artikel 13 Intellectuele eigendom 
CPF LA LINIA BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. CPF LA LINIA BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

 


artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CPF LA LINIA BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 


artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met CPF LA LINIA BV. 
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.